Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Effen Yoga geregistreerd onder kvk nummer 71047700, gevestigd op Rijsbergseweg 288 Breda (Effen) Opgesteld op 14 september 2023.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle lidmaatschappen, losse lessen, workshops, trainingen en 1-daagse yoga retraites bij Effen Yoga. Door deelname hieraan verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Effen Yoga kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website.
Bij je aanmelding/inschrijving voor een (proef)les, workshop, training, 1-daagse yoga retraite, ga je akkoord met de algemene voorwaarden:

Betaling en Lidmaatschap Yogalessen

 • Abonnementen en strippenkaarten zijn persoonsgebonden. Met de leskaarten/abonnementen kun je deelnemen aan lessen;
  • Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden;
  • Een abonnement geldt voor een vast tijdstip in de week. Incidenteel inhalen is mogelijk indien er ruimte is. Dit kan je doen via het “online boekingssysteem”. Toegang hiervoor ontvang je na je inschrijving. Je kan hier je “vaste” les wijzigen binnen dezelfde week. Er wordt geen lesgeld gerestitueerd;
  • Het verschuldigde lesgeld wordt per automatisch incasso overgemaakt naar NL15 KNAB 0617 0952 05 SIB Effen Yoga.
  • De afschrijving zal plaatsvinden rond de 3de van elke maand. De betaling geschiedt vooraf;
 • Maandabonnement 1 keer per week les bedraagt € 35,00 (looptijd van 6 maanden, daarna per maand opzegbaar)
 • Maandabonnement voor 2 keer per week les bedraagt € 65,00 (looptijd van 6 maanden, daarna per maand opzegbaar);
 • 8 – rittenkaart € 85,- Geldig tot 2025
 • Losse les kost € 12,50

Als een automatische incasso om welke reden dan ook stagneert, blijft de abonnee aansprakelijk voor de betaling van de abonnementskosten;

 • Inschrijfkosten zijn voor abonnementen en 8-rittenkaarten € 10,00. Indien een deelnemer, na beëindiging van een Lidmaatschap, opnieuw een lidmaatschap wil aangaan, zal een herinschrijvingstarief van € 10,00 in rekening worden gebracht;

Op het moment dat je 10-rittenkaart verloopt en je tijdelijk stopt, dan wordt er bij het opnieuw volgen van yogalessen 10 euro aan administratie kosten in rekening gebracht. Is je 10-rittenkaart aansluitend dan komt dat te vervallen. Op die manier kunnen we de prijs van de 10-rittenkaart namelijk nog laag houden;

 • Er is een opzegtermijn van één maand. Het opzeggen dient uiterlijk de laatste dag van de voorafgaande maand schriftelijk of per mail (met leesbevestiging) te gebeuren; Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk;
  • Bij instroom in de loop van een maand, verrekenen we dit naar rato bij de eerste betaling;
  • Gemiste lessen kunnen alleen worden ingehaald als je de les zelf verwijderd uit het “online reserveringssysteem”. Dit kan tot 2 uur voor de les;
  • Gemiste lessen kunnen alleen worden ingehaald op basis van beschikbaarheid. Dit dient in dezelfde maand te gebeuren als de afmelding. Daarna vervalt het recht tot inhalen;
  • Alle lestijden zijn onder voorbehoud, eventuele wijzigingen geven wij tijdig door.

Feestdagen en vakanties

 • Gedurende het jaar zijn er 46 lesweken, wat betekent dat er op jaarbasis 6 lesvrije weken zijn;
  • De studio is gesloten 1 week in de meivakantie, de eerste 3 weken in de zomervakantie, 1 week in de herfstvakantie en 1 week in de kerstvakantie. Zodra de data bekend zijn worden deze gecommuniceerd op de website, in de studio en is ook terug te vinden in het reserveringssysteem;
  • De lessen van deze lesvrije weken, kunnen niet worden ingehaald. De tarieven zijn gebaseerd op 46 lesweken. Tijdens deze weken kunnen leden met een maandabonnement zich via het reserveringssysteem inschrijven om een online yogales te ontvangen;
  • Op feestdagen worden er geen lessen gegeven. Onder feestdagen vallen 1e en 2e Kerstdag, Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en 1e en 2e Pinksterdag. Ook vallen de lessen uit op Kerstavond en Oudjaarsavond. Deze lesdagen kunnen worden ingehaald en door deelnemer zelf op een ander moment worden ingepland via het reserveringssysteem;

Eigen Risico en Aansprakelijkheid

 • De deelnemer is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt;
  • Elke deelnemer dient lichamelijke klachten door te geven aan de docent van Effen Yoga. De deelnemer wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijk inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend arts te worden geraadpleegd;
  • Effen Yoga werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les, workshop, training of retraite. Door deelname aan een les, workshop, training of retraite bij, of verzorgd door Effen Yoga aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel.
  • Effen Yoga adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent
 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, workshop, training of retraite.
 • Effen Yoga en de gekwalificeerde docenten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan workshops, trainingen of retraites bij, of verzorgd door Effen Yoga
  • Effen Yoga en de docent is niet verantwoordelijk voor schade aan, verlies en/of diefstal van uw eigendommen.

Afwezigheid docent

Als de docent verhinderd is om les te geven, wordt er indien mogelijk gezorgd voor een vervangend docent. Wanneer dit niet mogelijk is wordt de les geannuleerd. Bij onverwacht uitvallen van lessen door noodomstandigheden op de lesdag zelf meldt de docent dit door je per e-mail/ Whatsapp op de hoogte te brengen. Zorg ervoor dat je dus altijd je mail en je mobiel checkt alvorens naar les te gaan. Bij uitval van de les door bovenstaande omstandigheden kan de les op een ander moment dat de lessen weer doorgaan ingehaald worden. Restitutie in de vorm van geld is niet mogelijk.

Workshops/1-daagse retraites/trainingen
Onderstaand is van toepassing voor workshops/trainingen/1-daagse retraites.

 • Na betaling is je inschrijving definitief;
  • De betaling dient vooraf voldaan te worden;
  • Bij annulering door de deelnemer zelf, ongeacht de reden, wordt er geen geld terugbetaald;
  • Bij niet tijdige betaling heeft het Effen Yoga het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting;
  • Het afzien van deelname geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit;
  • Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte workshop/ training/1-daagse retraite te volgen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Effen Yoga zijn doorgegeven;
  • Effen Yoga heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname;
  • Door bevestiging per mail voor deelname of het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden;

Toepasselijkheid en Geschillen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Effen Yoga betreffende inschrijving en deelname aan lessen, workshops, trainingen, 1- daagse yoga retraites of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Effen Yoga.

Inschrijving en deelname aan de lessen, workshops, trainingen of retraites betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Online lessen & Diensten

Inschrijven online lessen & diensten

 • Via de website www.Effenyoga.nl kan je je aanmelden voor online abonnementen & diensten van Effen Yoga.
 • Na de betaling ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Effen Yoga.

Online lessen & diensten betalen

 • Online producten & diensten kun je zelf aanschaffen en betalen via iDEAL.
 • Je ontvangt dan binnen 48 uur de bevestigingsmail en de toegangscode naar het online platform.
 • Een online abonnement kun je afsluiten door een email te sturen naar info@effenyoga.nl met daarin de datum waarop je wilt starten en jouw bankrekeningnummer + naam rekening houder. Per mail ontvang je van mij een bevestiging. De startdatum van jouw abonnement is altijd op de 1e van de maand. Wil je halverwege de maand instromen? Dan wordt er eerst een restbedrag berekend voor dat deel van de maand.
 • Het online abonnement wordt per automatisch incasso overgemaakt naar bankrekeningnummer NL15 KNAB 0617 0952 05 t.n.v. SIB Effen Yoga. De afschrijving zal plaatsvinden rond de 3de van elke maand. De betaling geschiedt vooraf;
 • Als een automatische incasso om welke reden dan ook stagneert, blijft de abonnee aansprakelijk voor de betaling van de abonnementskosten
 • Er is een opzegtermijn van één maand. Het opzeggen dient uiterlijk de laatste dag van de voorafgaande maand schriftelijk of per mail (met leesbevestiging) te gebeuren; Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk;

Beschikbaarheid van het platform

 • Effen Yoga streeft ernaar het online platform ongestoord beschikbaar te stellen, maar kan storingen door internetverbindingen, technische infrastructuur, apparatuur of overige omstandigheden niet uitsluiten.
 • Indien de Klant een storing ervaart die niet aangekondigd is door Effen Yoga dan verzoekt Effen Yoga de Klant een mail te sturen naar info@effenyoga.nl
 • Effen Yoga zal zich inspannen storingen zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de storing is gelegen in een omstandigheid die aan Effen Yoga toe te rekenen is en langer duurt dan vijf aaneengesloten werkdagen, zal Effen Yoga de Klant een naar tijd evenredig deel van de betaalde prijs restitueren.
 • Ten behoeve van onderhoud kan Effen Yoga delen van het Platform buiten gebruik stellen. Effen Yoga zal dit tot een minimum beperken en voor zover redelijkerwijs mogelijk de Klant hier tijdig van op de hoogte stellen.
 • Indien op grond van het consumentenrecht een andere regeling aangewezen is, zal Effen Yoga de klant een passende oplossing aanbieden.
Effen Yoga
Rijsbergseweg 288
4838 EG Breda (Effen)
e mail: info@effenyoga.nl
tel: 06-4512 4092